Menu

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Loretańskiej Świetlicy Środowiskowej „Dom Ojca Ignacego” ul. Sierakowskiego 6, 03-716 Warszawa

Mając na uwadze Pani/Pana dobro dotyczące prywatności i zachowania praw i wolności pragniemy w prezentowanym materiale przybliżyć problematykę przetwarzaniu przez nas posiadanych Pani/Pana danych osobowych.

Warszawa, 2019 rok

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH

1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE z 2016r., L nr 119, str.1);

2. Dekret – Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.;

3. Dane osobowe – są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 5 pkt 1 Dekretu, art. 4 pkt 1 RODO );

4. Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 5 pkt 2 Dekretu, art. 4 pkt 2 RODO );

5. Urząd nadzorczy – Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) – organ właściwy do spraw ochrony danych osobowych na terytorium Polski, utworzony ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych lub w przypadku spraw dotyczących kościelnych osób prawnych Kościelny Inspektor Ochrony Danych (KIOD), którego podstawą istnienia i działania jest Dekret;

6. Inspektor ochrony danych (IOD) – osoba wyznaczona przez Administratora, nadzorująca przestrzeganie zasad przetwarzania i wymogów ochrony danych osobowych określonych w art. 39 RODO oraz w art. 32 Dekretu i przepisach krajowych.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

A. Administrator danych osobowych
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej – Świetlica Środowiskowa „Dom Ojca Ignacego” ul. Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa w świetle przepisów jest administratorem danych osobowych co oznacza, że określa zakres i cele przetwarzania i ponosi odpowiedzialność za bezpieczne wykorzystanie posiadanych danych osobowych.

Kontakt z Administratorem jest możliwy:
– pisemnie na adres:
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej Świetlica Środowiskowa „Dom Ojca Ignacego”
ul. Sierakowskiego 6, 03-716 Warszawa
lub
– e-mail: domojca@loretanki.pl,
– telefonicznie w dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00 pod numerem +48 22 619 14 86

B. Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Informacji jest nim Pan Adam Gazda z którym w sprawach dotyczących danych osobowych zgromadzonych w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Loretańskiej Świetlicy Środowiskowej „Dom Ojca Ignacego”
można skontaktować się:
– pisemnie na adres:
Inspektor Ochrony Danych
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej Świetlica Środowiskowa „Dom Ojca Ignacego”
ul. Sierakowskiego 6, 03-716 Warszawa
lub
– e-mail: iod@loretanki.pl oraz
– telefonicznie pod numerem +48 660 794 150;

IV. PANI/PANA PRAWA W ZWIĄZKU Z DANYMI OSOBOWYMI
W przypadku, gdy Świetlica wejdzie w posiadanie Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody).
Prawo dostępu do danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że są przetwarzane Pani/Pana dane. Ma również Pani/Pan prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, informacji o kategoriach Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez nas, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym ujawniliśmy Pani/Pana dane osobowe lub którym mamy zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).
Prawo do sprostowania danych. Ma Pani/Pan prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Pani/Pana dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Pani/Pan prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
Prawo do usunięcia danych. Ma Pani/Pan prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Pani/Pana dane osobowe, jeśli: Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub przetwarzane; Cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania przez nas tych danych osobowych; Przetwarzaliśmy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem; Musimy usunąć Pani/Pana dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.
Możemy Pani/Panu odmówić realizacji prawa do usunięcia (do bycia zapomnianym), w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne: dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej; z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego); dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych; do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jeżeli: kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy; przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; nie potrzebujemy już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pani/Pana roszczeń.
Jeśli skorzysta Pani/Pan z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, tj.:
za Pani/Pana zgodą; w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w celu ochrony praw innej osoby; lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
Prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo, aby otrzymać od nas dane lub upoważnić nas do przesłania Pani/Pana danych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Przeniesiemy wyłącznie dane, które jednocześnie: przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane w formie papierowej; przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
Punkt kontaktowy, za pośrednictwem którego może Pani/Pan zgłaszać żądania wykonania praw
Jeśli będą Pani/Pan chce skorzystać z któregokolwiek prawa, które opisaliśmy powyżej, może się Pani/Pan z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
pisemnie na adres:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej Świetlica Środowiskowa „Dom Ojca Ignacego”
ul. Sierakowskiego 6, 03-716 Warszawa
lub
e-mail: domojca@loretanki.pl,

Jeśli zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z powyższych praw, udzielimy odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. ZAKRES I CELE PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać w okolicznościach wymienionych poniżej

A. W związku z zawartą umową cywilno – prawną
W przypadku, gdy została zawarta dowolna umowa cywilno – prawna pomiędzy Świetlicą a Panią/Panem.

1. Pani/Pana dane przetwarzane są w ramach:
a) realizacji zawartej umowy i jej rozliczenia – w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej ze Świetlicą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) potrąceń z zapłaty – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wynagrodzenia wynikających z właściwych przepisów prawa w tym z kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) realizacji obowiązków bezpieczeństwa i higieny pracy – w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksu pracy, rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp i innych przepisów prawa pracy, jeżeli są stosowane również wobec osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
d) realizacji obowiązków wobec ZUS – w celu realizacji obowiązków płatnika składek emerytalno-rentowych wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit b RODO;
e) realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego wynikających z ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
f) realizacji obowiązków księgowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
g) zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego budynków, pomieszczeń oraz mienia administratora – prowadzenie wszelkich działań w tym tworzenie niezbędnych rejestrów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Świetlicy art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
h) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – polegającego na występowaniu w sprawach sądowych od zakończenia współpracy, w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz przechowywania materiałów do czasu przedawnienia roszczenia podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
i) prowadzenia nadzoru nad miejscem przebywania osób w tym monitoring wizyjny w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w celu zapewnieniu ochrony osób i mienia – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Świetlicy art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
j) kontroli służbowej poczty elektronicznej współpracownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Świetlicy art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

2. Dane osobowe są udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura, sąd, US, ZUS), a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone w ramach podwykonawstwa (np. usługi księgowe, kadrowe, teleinformatyczne);

3. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa będzie odmowa zawarcia umowy cywilno prawnej;

4. W trakcie elektronicznego przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;

5. Dane osób nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;

B. W przypadku korzystania z usług Administratora
W przypadku kiedy Pani/Pan korzysta z usług świadczonych przez Świetlicę w szczególności pobytu na terenie Świetlicy.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach:
a) realizacji umowy i zapłaty za jej realizację – w zakresie niezbędnym do organizacji pobytu, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia i pokrycia ewentualnych dodatkowych kosztów pobytu i serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) realizacji szczególnych przepisów prawa w związku z realizacją usługi – w związku z realizacją funkcji opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych i społecznych na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i jej aktów wykonawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
c) realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego wynikających z ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) realizacji obowiązków księgowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
e) prowadzenia nadzoru nad miejscem przebywania osób w tym monitoring wizyjny w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w celu zapewnieniu ochrony osób i mienia – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Świetlicy art. 6 ust. 1 lit. f RODO
f) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody, szczególnie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2 lit. c RODO;
g) uzyskanych zgód w celach każdorazowo określonych w formułach tych zgód na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

2. Dane osobowe są udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura, sąd, US), a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone w ramach zlecenia (np. usługi księgowe, kadrowe, informatyczne);

3. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa będzie brak zawarcia umowy lub brak możliwości pobytu w Świetlicy. Podanie innych danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowanie celu w jakim miały służyć;

C. W przypadku kontaktu z Administratorem
W przypadku kiedy otrzymaliśmy od Pani/Pana informacje lub list w formie papierowej/elektronicznie dotyczące jakiejś sprawy lub otrzymaliśmy wizytówkę .

1. Twoje dane osobowe przekazane w treści przesłanej do nas informacji będą przetwarzane w ramach:
a. poruszanej w informacji sprawy na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś poprzez wyraźne działanie (wysłanie do nas korespondencji) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Świetlicę, koniecznych w zakresie wyjaśnienia lub odpowiedzi w przedstawionej sprawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
c. inicjowania lub utrzymania kontaktu biznesowego w związku z pozostawiona wizytówką na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d. uzasadnionego interesu administratora w przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. Dane osobowe są udostępniane upoważnionym przez Administratora osobom oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura, sąd, US), a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone w ramach zlecenia przetwarzania (np. usługi księgowe, kadrowe, informatyczne);

D. W przypadku odwiedzających stronę internetową Administratora
W przypadku gdy Pani/Pan odwiedza naszą stronę internetową przekazujemy poniższe informacje.

1. Nasza strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwery na Pani/Pana urządzeniach (komputer, tablet, smartfon). Pliki cookies wysyłane do z naszej strony internetowej identyfikują Pani/Pana urządzenia w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu w tym prezentacji zamieszczonych treści.

3. Pliki typu cookies wykorzystywane są w celu:
a. przechowywania identyfikatorów sesji,
b. przechowywania informacji o wyrażeniu przez osobę korzystającą ze strony internetowej akceptacji Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies.

4. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

5. Osoba korzystająca ze strony internetowej może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu osoby korzystającej ze strony internetowej. Wyłączenie stosowania plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług strony internetowej.

6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz pod poniższymi odnośnikami: w przeglądarce Internet Explorer, w przeglądarce Mozilla Firefox, w przeglądarce Chrome, w przeglądarce Safari.

E. W przypadku przebywania w miejscach objętych monitoringiem wizyjnym
W przypadku kiedy Pani/Pan przebywa na terenie Świetlicy.

1. Pani/Pana dane osobowe utrwalone w formie nagrania przetwarzane są w zakresie:
a) prowadzenia nadzoru nad miejscem przebywania osób w tym monitoring wizyjny w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w celu zapewnieniu ochrony osób i mienia – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Świetlicy art. 6 ust. 1 lit. f RODO
b) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody, szczególnie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2 lit. c RODO;

2. Pani/Pana dane osobowe są udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura, sąd), a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone w ramach zlecenia (np. informatyczne);

3. Miejsca objęte monitoringiem są oznaczone. Może Pani/Pan nie podlegać monitoringowi w miejscach nie objętych monitoringiem.

F. W przypadku rekrutacji pracowników
W przypadku gdy Pani/Pan uczestniczą w procesie rekrutacji organizowanym przez Świetlicę

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach:
a) przepisów prawa pracy Kodeksu pracy i innych przepisów w tym rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b) organizacji procesu rekrutacji inne informacje, które przekazane przez Panią/Pana w dokumentach rekrutacyjnych na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
c) przyszłych rekrutacji w przypadku braku możliwości zatrudnienia w obecnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przeze mnie innych danych jest dobrowolne;

3. Pani/Pana dane osobowe są udostępniane upoważnionym przez Administratora osobom uczestniczącym w procesie rekrutacji oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura, sąd), a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone w ramach zlecenia przetwarzania (np. usługi kadrowe, informatyczne).

VI. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane przechowywane są przez okres zależny od celu w jakim Świetlica je przetwarza:

1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z realizacji ustawowych zadań Administratora oraz innych obowiązujących przepisów prawa,

2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy, czas realizacji tej umowy oraz okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń w tym okresie przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z nawiązanego stosunku prawnego, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania.

3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres trwania tego interesu, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania. W szczególności dane monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres do 3 miesięcy od zarejestrowania.

4. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe do czasu jej wycofania. Proszę pamiętać, że udzielona przez Panią/Pana zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Po upływie wskazanych powyżej okresów, Pana/Pani dane zostaną usunięte.

W szczególności: realizacji obowiązków bezpieczeństwa i higieny pracy – 10 lat, realizacji obowiązków wobec ZUS – przez okres 50 lub 10 lat w zakresie przechowywania dokumentów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiary emerytury lub renty, realizacji obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat od roku w którym nastąpiła ostatnia wpłata podatkowa, realizacji obowiązków księgowych – przez okres 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie, zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego budynków, pomieszczeń oraz mienia administratora – przez okres 1 roku, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres 3 lat, prowadzenia nadzoru nad miejscem przebywania osób – przez 3 miesiące od nagrania obrazu.