Menu

Dzieci wyuczone i dobrze wychowane
to największy skarb narodu.

bł. ks. Ignacy Kłopotowski

Świetlicowa działalność

w trosce o dobro moralne i duchowe dzieci i młodzieży, które pochodzą z rodzin potrzebujących pomocy

Praca dydaktyczno-wychowawcza

Opieka i wychowanie, budowanie poczucia bezpieczeństwa, odrabianie prac domowych, uzupełnianie wiedzy szkolnej, organizowanie czasu wolnego: zabawy i koła zainteresowań, wycieczki do instytucji kulturalnych, wydarzenia integrujące środowisko rodzinne i lokalne, wprowadzanie systemu organizacji porządków

food-ikona-NIEB

Posiłki

zupa o godz. 13.00 – 16.00, kolacja od godz. 16.30 w poszczególnych grupach wychowawczych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego w czasie epidemii oraz wydawanie paczek żywieniowych w czasie pracy zdalnej placówki

Indywidualne zajęcia korekcyjno-terapeutyczne

indywidualne zajęcia ze specjalistami, praca wg indywidualnych planów pracy, opieka psychologa

WDZIĘCZNOŚĆ ● SUMIENNOŚĆ ● OPANOWANIE

„Żadna radość bez wdzięcznego westchnienia ku Bogu. Żadna praca bez dobrej intencji. Żadne cierpienie bez cierpliwego poddania się Bogu”.

bł. ks. Ignacy Kłopotowski

Świetlicowy klub sportowy

treningi sportowe drużyny piłki nożnej „Orły Ignacego”, uczestnictwo w turniejach piłki nożnej, motywowanie dzieci do osiągania sukcesów sportowych, organizacja turniejów

Rodzinny punkt konsultacyjny

działania na rzecz rodziców/opiekunów, kadry świetlicy i wolontariuszy realizowane na terenie świetlicy, udzielanie świadczeń poradnictwa i konsultacji w sytuacjach interwencyjnych rodzicom/opiekunom oraz kadrze i wolontariuszom

letnia akcja wyjazdowa

kolonie dla wychowanków z elementami historii; zabawy i rekreacja na terenie ośrodka wypoczynkowego, wycieczki kondycyjne, gry edukacyjne w terenie, wycieczki turystyczne po regionie

Inwestycje i administracja

odświeżanie pomieszczeń, czyli prace remontowo-malarskie, doposażenie pomieszczeń kuchennych, doposażenie świetlicy w sprzęt rekreacyjno-edukacyjny, codzienne koordynowanie zadań świetlicy, obsługa biura świetlicy, obsługa administracyjno-księgowa, utrzymanie infrastruktury obiektu, działania promocyjno-informacyjne